پرداخت آزاد

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″]

[ux_banner height=”32%” bg=”13726″ bg_overlay=”rgba(35, 36, 45, 0.61)” bg_pos=”68% 28%”]

[text_box width=”52″ width__sm=”65″ scale=”75″ position_x=”5″ position_x__sm=”50″ position_y=”50″ text_align=”left”]

 شما میتوانید از این دو طریق وجه خود را پرداخت کنید 

روش اول شمار کارت بانک ملی 

سید حسین داوودی

۶۰۳۷-۹۹۷۲-۱۲۴۸-۹۱۷۴

روش دوم از طریق درگاه پرداخت زرین پال

[button text=”پرداخت وجه مورد نظر شما” color=”white” style=”outline” size=”xlarge” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-angle-left” link=”https://zarinp.al/@ammar” target=”_blank” rel=”nofollow noopener noreferrer”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]